501332637 lub 508169747 swiat_prezentow@wp.pl

UMOWA NAJMU

 

Dnia ………………………. 20……… roku w Raciborzu, pomiędzy:

 

Iwoną Kremer prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U Świat Prezentów z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ulicy Żwirki i Wigury 2, NIP 6391677278

zwaną w dalszej części umowy „wynajmującym”

a

Panem/Panią ………………………………………………………………….

zamieszkałym/ą w …………………………………………………. przy ulicy ……………………………………………..

legitymującym/ą się Dowodem Osobistym o numerze ………………………………… wydanym przez

……………………………………………………………………………, posiadającym/ą Prawo Jazdy o numerze

…………………………………….., wydane przez ………………………………………………………………………………,

numer telefonu kontaktowego: …………………………………………….,

e- mail: …………………………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części umowy „najemcą”

 

została zawarta umowa najmu o następującej treści:

 

 • 1

Przedmiot umowy

 

 1. Przedmiotem umowy jest oddanie najemcy przez wynajmującego do używania samochodu campingowego marki KNAUS SKYWAWE 700 MEG, o numerze rejestracyjnym SK 939JA, rok produkcji 2016 (zwanego dalej „Kamperem”) wraz z wyposażeniem dodatkowym i przebiegiem ………………………………………..,
 2. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem przedmiotu najmu i może nim swobodnie dysponować. Nadto oświadcza, iż Kamper posiada ubezpieczenie OC, AC i zieloną kartę ważne na czas trwania umowy,
 3. Wydanie oraz zwrot Kampera następuje na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego szczegółowo określającego stan techniczny Kampera i wyposażenia dodatkowego. Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

 

 • 2

Czas trwania umowy

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………………….. 20……… roku do dnia …………………………….. 20……… roku, to jest na ……………… doby,
 2. Strony zgodnie postanawiają, iż wydanie Kampera nastąpi w dniu …………………………. 20……… roku, o godzinie ………………………, natomiast zwrot nastąpi w dniu ……………………… 20………. roku. Zarówno wydanie jak i zwrot przedmiotu najmu następuje w siedzibie wynajmującego chyba, że w danym przypadku strony pisemnie postanowią inaczej,
 3. Wynajmujący oświadcza, iż zwrot Kampera w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 2 jest możliwy i dopuszczalny, jednakże pozostaje to bez wpływu na wysokość wynagrodzenia ustalonego za cały okres trwania umowy najmu,
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Kampera w terminie określonym w ust. 2 i bez zgody wynajmującego nie jest możliwe przedłużenie okresu trwania umowy. Zgoda wynajmującego może być pod rygorem nieważności wyrażona wyłącznie na piśmie, mailowo lub przy pomocy wyraźnie brzmiącej wiadomości SMS (niedopuszczalna jest tak zwana milcząca zgoda),
 5. Brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od czasu ustalonego w ust. 2 i jednoczesny brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony najemcy upoważnia wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W takim przypadku wynajmującemu służy kara umowna opisana w § 5 ust. 4 lit. f.

 

 • 3

Wynagrodzenie

 

 1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu njmu najemca zapłaci wynajmującemu …………………… (słownie ……………………………………………………………………………..) złotych brutto za każdą rozpoczętą dobę,
 2. Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 najemca zobowiązany jest zapłacić wynajmującemu zryczałtowaną kwotę serwisową w wysokości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto obejmującą pełną butlę gazową, płyn do WC, papier toaletowy, pełen zbiornik wody,
 3. Najemca najpóźniej w dniu wydania Kampera wpłaca wynajmującego kwotę 4.000,00 (cztery tysiące) złotych tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności służących wynajmującemu z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy przez najemcę. Kaucja zwracana jest najemcy w dniu zwrotu Kampera, z zastrzeżeniem postanowień § 5,
 4. Strony zgodnie postanawiają, iż w terminie 7 dni od dokonania przez najemcę rezerwacji przedmiotu najmu wpłaci on na rzecz wynajmującego kwotę stanowiącą 20% całkowitego kosztu wynajmu tytułem zadatku. W przypadku rezygnacji z wynajmu przez najemcę lub nieodebrania przedmiotu najmu w ustalonym terminie wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi,
 5. Wszelkie wpłaty na rzecz wynajmującego winny zostać dokonane przelewem bankowym na rachunek wynajmującego o numerze 72 1020 2472 0000 6402 0021 0559 lub gotówką w jego siedzibie za pokwitowaniem.

 

 • 4

Obowiązki i oświadczenia najemcy

 

 1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych, zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji,
 2. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem lub bezpłatnego używania,
 3. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu obowiązującego u wynajmującego, który stanowi załącznik numer 2 umowy i jest jej integralną częścią,
 4. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu palenia obowiązującego zarówno w Kamperze, jak i przystawce Kampera,
 5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Kampera w stanie niepogorszonym, czystym i posprzątanym we wnętrzu oraz z opróżnionym zbiornikiem toalety,
 6. Najemca nie ma prawa dokonywać w Kamperze żadnych zmian i przeróbek oraz dokonywać żadnych jej napraw bez uprzedniej wyraźnej zgody wynajmującego,
 7. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wystawionymi dla polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 1 ust. 2, potwierdza, że otrzymał ich kopię oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania w wypadku zaistnienia szkody.

 

 • 5

Kary umowne i odpowiedzialność najemcy za szkody

 

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w Kamperze spowodowane z własnej winy lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu, chyba że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, przy czy szkody komunikacyjne i niekomunikacyjne o wartości do 2.000,00 (dwa tysiące) złotych netto nie podlegają ubezpieczeniu Autocasco (tzw. udział własny) i za nie najemca ponosi pełną odpowiedzialność. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadkach, w których Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania na skutek naruszenia przez najemcę postanowień OWU,
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu dodatkowym, a nieobjętym polisą AC, spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące skutkiem nieprawidłowego ich używania,
 3. Odpowiedzialność najemcy, o której mowa w ust. 1 i 2 dotyczy szkód powstałych wyłącznie w okresie trwania umowy, jednakże rozciąga się na szkody, których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, jeżeli najemca podjął działania zmierzające do ukrycia szkody lub zwrot przedmiotu najmu z przyczyn nieleżących po strinie wynajmującego nastąpił z naruszeniem terminu określonego w § 2 ust. 2, co uniemożliwiało dokonanie prawidłowego sprawdzenia stanu Kampera i jego wyposażenia dodatkowego (w takim wypadku w protokole zdawczo- odbiorczym umieszczana jest stosowna adnotacja),
 4. Najemca zapłaci wynajmującemu kary umowne w następujących przypadkach:
 5. a) zwrotu przedmiotu najmu z naruszeniem terminu określonego w § 2 ust. 2- w wysokości trzykrotnej stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,
 6. b) zwrotu Kampera nieposprzątanego lub nieumytego- 200,00 (dwieście) złotych,
 7. c) zwrotu Kampera z nieopróżnionym zbiornikiem toalety- 300,00 (trzysta) złotych,
 8. d) stwierdzenia naruszenia zakazu opisanego w § 4 ust. 4- 1.000,00 (tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem ust. 5,
 9. e) stwierdzenia udostępnienia Kampera osobie niespełniającej warunków opisanych w Regulaminie- 1.000,00 (tysiąc) złotych,
 10. f) zaistnienia przypadku opisanego w § 2 ust. 5- 1.000,00 (tysiąc) złotych,
 11. W przypadku wyrządzenia Kamperem szkody wynikającej z naruszenia zakazu opisanego w § 4 ust. 4 a polegającej na zniszczeniu tapicerki (np. wypalenie dziury) najemca niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust. 4 lit. d), pokryje koszt wymiany tapicerki w całym Kamperze,
 12. Kary umowne mogą być naliczane na różnych podstawach, a naliczenie kary na jednej z nich nie wyklucza możliwości naliczenia kar na pozostałych podstawach,
 13. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 4 nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności stosowne postanowienia Kodeksu Cywilnego,
 2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej,
 3. Wszelkie spory jakie mogą pojawić się w związku z niniejszą umową strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku niedojścia do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny,
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

            Wynajmujący:                                                                                 Najemca:

 

………………………………………………….                                   ………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem obowiązującym u wynajmującego oraz, że udzielono mi instrukcji prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu. Potwierdzam również, iż otrzymałem od wynajmującego dowód rejestracyjny wraz z polisami AC/OC/Zielona Karta i dwa komplety kluczy oraz kopię Regulaminu i OWU polis ubezpieczeniowych.

 

………………………………………………………………

  (data i czytelny podpis)